• Mikrobiološka đubriva

Mikrobiološka đubriva

 • Artros

  SASTAV Rhizobacteria 5 x 105 UFC/g Mycorrhiza (Glo...

 • EKOprop NX

  SASTAV Mycorrhiza (Glomus spp.) 5 x 106 CFU/g Rhi...

 • EKOprop 3S

  SASTAV Rhizobacteria (Bacillus, Streptomyces, Pse...

 • EKOseed CEREALS

  SASTAV Rhizobacteria (Bacillus, Streptomyces, Pse...

 • EKOprop 4G

  SASTAV Rhizobacteria (Bacillus, Streptomyces, Pseu...