Usluge

Saradnja sa važnim istraživačkim ustanovama i partnerima u oblasti poljoprivrede omogućuje Meziji da u kontinuitetu pruža tehničku podršku poljoprivrednim preduzećima, organizacijama proizvođača i prodavaca tehničkih sredstava za unapređenje proizvodnje. Konkretno, na raspolaganju su vam sledeće usluge:

 

  • Prepoznavanje bolesti i parazita koji napadaju biljne zasade na terenu, nakon čega sledi definisanje najboljih fitosanitarnih strategija za njihovo ograničavanje u cilju optimizacije proizvodnje, korišćenja tehničkih sredstava i smanjenja rezidua, odnosno ostataka u zasadima.
  • Hemijsko-fizičko-biološka analiza zemljišta i voda za navodnjavanje, neophodna radi utvrđivanja eventualnih nepravilnosti u uzgoju i lečenje biljaka definisanjem najboljih planova đubrenja i sanacije.
  • Multirezidualna analiza poljoprivredne proizvodnje, neophodna radi utvrđivanja strategija fitosanitarne zaštite u cilju smanjenja ostataka i zadovoljavanja planova sertifikacije proizvoda, kao što su GlobalGAP, BRC, Eko, itd.
  • Informativni dani sa važnim partnerima iz sveta poljoprivrednih istraživanja i inovacija na kojima se predstavljaju najnovija dostignuća u uzgoju i zaštiti bilja, nove sorte i tržišni trendovi.